Lelkészházaspár beiktatása Óbudán

Budapest legrégibb (1785-ben épült) református templomában, Óbudán felemelő ünnepély volt május 22-én délután.
Csaholczi László és Csaholcziné Kádár Marianna lelkipásztorok ünnepélyes beiktatására került sor, akik múlt év szeptemberben Békéscsabáról érkeztek, ahol 15 évig vezették az ottani gyülekezetet, azóta szolgálnak gyülekezetünkben.
Az ősi református templom padjai, és a Kós Károly által tervezett parókia gyülekezeti terme a napfényes vasárnap délután megtelt az ünnepre érkezőkkel. Simonfi Sándor, a Budapest-Északi Egyházmegye esperese hirdette az Igét az Ap.Csel. 4, 31-37 alapján. Beszédében kiemelte, hogy mint az első gyülekezetben Péter és János a hívők seregével együtt imádkozott és tett bizonyságot az Úr Jézusról feltámadásáról, úgy az óbudai gyülekezet is állhatatosan könyörgött új lelkipásztorért. Könyörögtek azért, hogy meglássák, kit küld az Úr. Imájuk meghallgatásra talált, és hiszik, hogy az emberi döntés mögött Isten akarata ez a választás. Nagy feladat vár a gyülekezetre és a lelkészházaspárra, a gyülekezet-építés mellett a templomfelújítás, merészséggel és hittel kell indulniuk, mint az apostoloknak annakidején, és elhinniük az ígéretet: "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Az esperes úr arra is utalt, hogy rendkívüli alkalom, hogy egy lelkészházaspár együttes beiktatására kerül sor. Az igehirdetés után az egyházi törvények szerint beiktatatta az új lelkészeket az Óbudai Református Egyházközség lelkészi tisztébe, jelképesen a templomkulcsot és a pecsétet átadta. Ezt követően a gyülekezet által ajándékozott palást került a beiktatott lelkészek vállára. Ezt követően a palástos lelkészek egy-egy igével áldottak.
Ezt követően Csaholcziné Kádár Marianna lelkész a139. Zsoltárból olvasott, és imádkozott. Csaholczi László lelkipásztor a Rm 9,16 és a Gen 33, 10/b igéit olvasta: "Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené", és a Jákób Ézsaunak mondott mondatát: "Amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna". A lelkipásztor elmondta, hogy a Római levél igéje mindkettőjük életét formálta. Az ószövetségi jelenetről pedig, hogy talán az egyik legmeghatóbb jelenet az Ószövetségben, a két testvér találkozása, az eltorzult arcok, a saját akaratát élő és a menekülő, a bosszúvágyó ember arca hogyan változhat meg, hogy gyógyulhatnak a sebek és a kapcsolatok, amikor az ember rájön, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut. A könyörülő Isten ma is kiábrázolódhat az emberi arcon, a Krisztus arc láthatóvá válhat ebben a világban, felragyoghat a sokféle, eltorzult arc között. A gyülekezeten is felragyoghat az Isten arca.
Az ünnep fényét emelte a békéscsabai gyülekezet énekkarának szolgálata, elhangzott: Viadana:Örvendező zsoltár, Saint-Seans: Ave verum, és Szokolay: Miatyánk. Az énekkart Birkásné Hajtman Ildikó vezette. Az istentiszteletet nyilvános presbiteri gyűlés követte, melyen Somody Árpád gondnok köszöntötte az egybegyűlteket, a meghívott vendégeket név szerint is. A köszöntések következtek ezután. Először Arató Ferenc ny. főjegyző, püspök-helyettes szólt a lelkészházaspárhoz a gyülekezet nevében, hiszen e gyülekezetnek évek óta tagja. A fiatalok éneke következett. Az egyházmegye nevében Veres Sándor egyházmegyei gondnok szólt. A békéscsabai gyülekezet nevében Marti Miklós lelkipásztor köszöntött. A testvéregyházak képviseletében köszöntött: Bálintné Varsányi Vilma evangélikus lelkésznő, dr. Tomka László, a r.kath. egyházat képviselte, és dr. Csernák János metodista szuperintendens. A III. kerületi Önkormányzat részéről Nyíri Csaba kabinetfőnök köszöntött, és adta át Tarlós István polgármester jókívánságait.
A család nevében Kádár Ferenc ny. esperes úr szólt, a barátok és volt évfolyamtársak nevében Csoma Judit lelkész. Somogyi László, a gyülekezet előző lelkipásztora is köszöntötte a lelkészházaspárt.
A lelkészházaspár megköszönte a köszöntéseket, a sok kedves Igét lés bátorító szót, a gyülekezet szolgáló tagjainak az ünnepség megszervezését, és szép lebonyolítását, és szeretetvendégségre invitálta a vendégeket.

Óbuda. 2005. május 23. Barta Sándorné presbiter

vissza a többi hírhez


Istentisztelet, alkalmak
Rendkívüli események
Fényképalbum
Cikkek, prédikációk
Tisztségviselők
Történelem
Szegletkő
Elérhetőségek
 

 

 

 

1033. Budapest,
Calvin köz 4
Hivatali órák
H-P: 9:00 - 13:00
Tel/Fax: 368-6410
refobuda@enternet.hu


 
       
  http://www.refobuda.parokia.hu | refobuda@enternet.hu